ATAB logo

Сдружение Европейска юридическа палата е учредител на Асоциацията на търговските арбитражи в България

Сдружение Европейска юридическа палата, заедно с колегите си от Национална юридическа фондация и Европейска институция по медиация и арбитраж учредиха „Асоциация на търговските арбитражи в България“ (АТАБ). Основна цел на новосъздадената асоциация е да защити интересите на арбитражните съдилища в Република България. АТАБ ще подпомага настоящите и бъдещите си членове като предлага тълкуване и на нови положения в арбитражното производство възникнали след промени в българското законодателство и ще се занимава с нормотворчески инициативи в тази област.

Асоциацията възнамерява да създаде и утвърди професионални етични правила за своите членове, които да бъдат възприети и от други действащи арбитражни институции. Стремежът е към повишаване на професионалната квалификация и реализация на арбитрите у нас. По този начин ще се изгради доверие в арбитражните съдилища в страната и ще се популяризира арбитражното производство като извънсъдебен способ за разрешавaне на частноправни имуществени спорове.
Арбитражни институции, които споделят тези виждания са добре дошли в АТАБ като членове. Работата в по-широко сътрудничество може само да обогати и да допринесе за по-високата ефективност в постигането на така заложените цели.

Асоциацията е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 29.06.2016 г. и се помещава на адрес гр. София, ул. Николай Коперник № 25.