front-1

За нас

АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ ЕЮП

Арбитражният съд при Европейска юридическа палата е основан като независима, постоянна арбитражна институция, осигуряваща високачествени услуги съобразени със специфичните нужди на своите клиенти. Целта, която сме си поставили е да предоставим гъвкава, бърза и икономически изгодна процедура за разрешаване на спорове, както и да създадем предпоставки за запазване на добрия тон между страните и евентуално продължаване на бизнес отношенията им.

Още за съда

ЕВРОПЕЙСКА ЮРИДИЧЕСКА ПАЛАТА

Арбитаж съд компетентност

КОМПЕТЕНТНОСТ

В компетентността на съда са вътрешни и международни спорове от търговски и облигационен характер. Съдът се произнася и при необходимост от попълване на празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства – често срещани хипотези в динамичния свят на търговската дейност.

Арбитажен съд ефективност

ЕФЕКТИВНОСТ

Арбитражното производство е едноинстанционно, а арбитрите са обвързани с кратки срокове за разрешаване на споровете. Това налага арбитражът като несравнимо по-бързата и по-евтина алтернатива на държавното правораздаване.

Арбитражен съд - компетентност

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Арбитражните заседания се провеждат при закрити врати, а арбитрите са задължени да пазят търговската тайна и конфиденциална информация, която им станала известна във връзка с разглеждането и решаването на всяко дело.

Арбитраж професионализъм

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Като арбитри сме привлекли изтъкнати юристи от България и специалисти с богат опит от различни юрисдикции, подготвени да посрещнат динамично променящите се нужди на международната общност за разрешаване на спорове. Работните езици на съда са български, английски, немски и руски последните три в случай че е налице подписано споразумение по чл.20, ал.2 от Правилника за образуване, разглеждане и решаване на делата от Арбитражен Съд при ЕЮП.