icc-logocut

Арбитражният съд при Mеждународната търговска камара има за цел да повиши ефективността и прозрачността на арбитражната си процедура с някои ключови промени в правилника си

Международният арбитражен съд при Международната търговска камара (ICC) обяви промени в своите правила, чиято цел е да се повиши ефективността и прозрачността на арбитражна процедура.

Най-съществената промяна е въвеждането на процедура за ускорено разглеждане на делата, която ще се прилага автоматично за всички спорове с материален интерес под 2 000 000 $ и при други спорове, когато страните изразят съгласие за това. При ускореното арбитражно производство, съдът може да назначи един арбитър дори и страните да са уговорили друго. Решенията трябва да бъдат постановени в рамките на 6 месеца, освен ако няма съществени обстоятелства за удължаване на този срок. Решаващият орган може да реши спора само въз основа на документи, без открити заседания, без доказателствени искания и разпит на свидетели.

Новите правила ще се прилагат от 1 март 2017 г. със значително намалени такси.

Председателят на Международният арбитражен съд при Международната търговска камара Алексис Мур твърди: „Това е изцяло нова оферта за нашите потребители. Спорове сега ще бъдат решавани по един много бърз и икономически ефективен начин, отговаряйки адекватно на нуждите на бизнес общността що се отнася до време и разходи. Тези нови арбитражни правила ще се прилагат не само за спорове с до определен размер на цената на иска, но и за по-големи дела ако страните се споразумеят за това.“

Упреците към големите международни арбитражни институции, които разглеждат стотици дела годишно, че са не по-малко тромави от държавните съдилища, а понякога и по-скъпи зачестиха през последните години. На промяната в арбитражната процедура на Международният арбитражен съд при Международната търговска камара може да се гледа като на опит за разрешаване на тези затруднения и запазване на изначалните предимства на арбитражната процедура, а именно бързина и икономичност.
Начините за постигане на това са чрез намаляване срока за подготвителни заседания от два месеца на един, чрез оптимизиране на началната фаза на арбитражното производство и позволяване на решаващия орган да мотивира процедурните си решения без да се налага да търси съгласието на всички страни. При искане от която и да е страна обаче Международният арбитражен съд трябва да предостави мотиви за решенията си. Така се осигурява повишена степен на прозрачност и отчетност.

Новите правила са допълнение към усилията започнали в последните няколко години за повече прозрачност. Например Международният арбитражен съд започва да публикува на сайта си имената и националността на арбитрите ангажирани по дела към тази институция, с информация дали назначаването е било направено от председателя на съда или по избор от някоя от страните, както и кой е председателя на решаващия състав. От Международният арбитражен съд обещават да актуализират този списък своевременно. От съображения за конфиденциалност, номерът на делото, имената на страните и техните представители няма да бъдат публикувани.

Някои арбитражни институции имат практиката да показват проекторешенията по делата на страните, преди те да са станали окончателни и влезли в сила решения, така че да се изчистят обикновени фактически или аритметични грешки. По този начин се ограничават случаите на обжалване заради дребни технически неточности. Международният арбитражен съд при Международната търговска камара е сред институциите, които практикуват изпращане на проекторешението на страните по делото и освен това предвижда санкции за себе си при забавяне на арбитражното проекторешение. Ако проекторешението е предадено със закъснение, арбитражният съд може да намали арбитражните такси. Таксите ще бъдат намалени с 5-10% за закъснение до седем месеца, 10-20% за период до 10 месеца, и 20% или повече за проекторешения забавени над 10 месеца.

Промените могат да бъдат разгледани в брошурата на съда (EN)

За сравнение, Арбитражен съд при Европейска юридическа палата урежда в правилника си ускореното разглеждане на дела още от самото си създаване. Обичайно делата при режим на ускорено разглеждане приключват в рамките на два до четири месеца, взависимост от сложността на казуса и съдействието на страните.