Устройствен правилник на Арбитражен съд при сдружение Европейска юридическа палата

 

Статут

Чл. 1. (1) Към сдружение „Европейска юридическа палата“ (ЕЮП) се създава Арбитражен съд.

(2) Седалището на Арбитраженият съд е в гр. София.

(3) Арбитраженият съд е независима правораздавателна институция, основана на доброволно съглашение между страните за арбитраж.

 

Компетентност

Чл. 2. (1) Арбитражният съд разрешава граждански и търговски имуществени спорове, както и спорове за попълване на празнини в договора или приспособяването му към ново-възникнали обстоятелства между страни (физически и юридически лица) с местожителство или седалище в Република България, така и в чужбина, ако споровете са му възложени с арбитражно споразумение.

(2) Споровете се разглеждат съобразно Правилник на Арбитраженният съд при ЕЮП.

(3) Арбитражният съд организира посредничество за разрешаване на гражданскоправни спорове, съобразно правилата, установени в неговия Правилник.

 

Структура

Чл. 3. (1) Арбитражният съд се състои от Арбитражен съвет, арбитри и Секретариат.

(2) Арбитражният съд разрешава възложените му спорове чрез състав от трима арбитри или чрез един арбитър. Техните права и задължения са еднакви.

 

Арбитражен съвет

Чл. 4. (1) Арбитражният съвет на Арбитражният съд се състои от: председател на съда, двама заместник – председатели и двама членове. Те се избират от Управителният съвет на ЕЮП за срок от пет години. УС на ЕЮП може да прави промени в Арбитражният съвет в течение на този срок.

(2) Арбитражният съвет има следните функции:

  1. избира арбитрите към съда;
  2. взема мерки за изпълнение на решенията на арбитражната колегия;
  3. взема решения относно дейността на съда.

 

Председател

Чл. 5. (1) Председателят на Арбитражния съд представлява съда в страната и чужбина. В изпълнение на своите правомощия той издава разпореждания.

(2) Председателят свиква заседание на Арбитражният съвет на съда и арбитражната колегия, отчита дейността на съда пред арбитражната колегия и УС на ЕЮП, изпълнява решенията на Арбитражният съвет и функциите, предвидени в правилниците на Арбитражния съд.

(3) Заместник-председателите изпълняват функциите на председателя, когато той е възпрепятстван или им е възложил това.

 

Арбитри

Чл. 6. (1) Арбитрите се вписват и заличават от листата на арбитрите с решение на Арбитражният съвет  на  съда. Вписването става за срок от пет години. Арбитражният съвет може да вписва в листата нови арбитри в течение на петгодишния срок. По всяко време вписаните арбитри могат да бъдат заличавани поради смърт, при изпадане в трайна невъзможност да изпълняват задълженията си или при груби нарушения на устава и Правилника на Арбитражния съд при ЕЮП, както и по свое желание.

(2) За спорове между страни с местожителство или седалище в Република България (вътрешни дела) се води отделна листа от тази за споровете, по които поне една от страните е с местожителство или седалище в чужбина (международни дела). По вътрешни дела, когато страна по спора е субект с чуждестранно участие, арбитри могат да бъдат и лица, които не са граждани на Република  България. За българските лица листите на арбитрите по вътрешни и международни дела са задължителни, а за чуждестранни лица и български лица с чуждестранно  участие листите са препоръчителни. В този случай, спорещите страни определят по взаимно съгласие арбитър или арбитри и тяхното възнаграждение. Ако страните не постигнат споразумение по тези въпроси, те се решават от председателя на АС.

(3) Като арбитри могат да бъдат вписани пълнолетни граждани, неосъждани, с юридическо образование, които познават вътрешните и международните стопански отношения и правото, което ги урежда, най-малко 8 години професионален стаж, притежават високи морални качества. В листата се посочва: името на арбитъра, годината на раждане, неговата длъжност или професия, научна степен (звание), специалност и местожителство.

(4) Арбитрите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите функции. Те не са представители на страните. Арбитрите са длъжни да  пазят тайната на съвещателните заседания на съда, както и тайната относно данните, които са узнали във връзка с изпълнението на длъжността си.

(5) Когато едно лице е предложено за арбитър или председател на решаващия орган, то трябва да посочи в писмена декларация до Председателя на Арбитражния съд всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност и независимост. Арбитърът има това задължение и след неговото назначаване. Тази декларация се изпраща на страните.

(6) Листите се предоставят на всеки заинтересуван.

 

Задължения на арбитрите

Чл. 7. (1) Арбитрите не могат да дават устни или писмени мнения и консултации, както и да бъдат повереници по дела, които са от компетентността на Арбитражния съд при ЕЮП. Арбитри, участващи в юридически лица, не могат да приемат избора им или назначаването им за арбитри по дела, които страната по делото е възложила на юридическото лице, в което участват.

(2) Не могат да бъдат арбитри: народни представители, министри, заместник-министри, ръководители на ведомства, членове на Конституционния съд и други лица, на които с нормативен акт не е разрешено да бъдат арбитри.

 

Арбитражна колегия

Чл. 8. (1) Арбитрите образуват арбитражна колегия, която:

  1. взема решения по организационни въпроси на съда;
  2. обсъжда отчета на Председателя на съда за решените дела за предходната година и взема решение по него;
  3. обсъжда практиката на съда по нормативни актове, общи за вътрешните и международните дела, с оглед нейното уеднаквяване.

(2) Арбитрите от листата за вътрешните спорове и арбитрите от листата за международните спорове обсъждат в отделни заседания практиката си по Устав на Арбитражния съд при ЕЮП, нормативните актове, специфични за решаваните от тях спорове, с оглед на нейното уеднаквяване.

 

Секретариат

Чл. 9. (1) Секретариатът на Арбитражния съд се състои от секретари и други длъжностни лица, назначени от Председателя на съда.

(2) Секретарите на Арбитражния съд трябва да владеят писмено и говоримо най-малко един от европейските езици.

(3) Секретарите на съда организират деловодството, водят кореспонденцията на съда и извършват онези действия по делата, които са им възложени от правилниците.

(4) Персоналът на Секретариата на Арбитражния съд се включва в списъка на служителите на ЕЮП.

 

Финанси

Чл. 10. (1) Всички суми, постъпващи по делата на Арбитражния съд при ЕЮП се внасят по негови банкови сметки.

(2) Разходите за издръжката на Арбитражния съд се поемат от постъпленията по ал.1, а при недостиг са за сметка на ЕЮП.

(3) За участие в делата и тяхното решаване арбитрите получават възнаграждения, определени с тарифа, съобразно цената на иска. В нея се определя и начинът на възнаграждение на Председателя на съда, неговите заместници и на Секретаря на съда за извършената от тях работа.

 

Устав, правилници и тарифи

Чл. 11. Уставът на Арбитражния съд, правилниците за решаване на споровете, тарифите за арбитражните такси и за възнагражденията на арбитрите се приемат и изменят от УС на ЕЮП.

Настоящият Устройствен правилник е приет от Управителния съвет на сдружение „Европейска юридическа палата” с Протокол № 1 от 04.06.2012 г. и влязъл в сила на същата дата, изм. и доп. с решение на Управителния съвет ЕЮП с Протокол № 10 от 25.10.2016 г., които изменения са влезли в сила от 31.10.2016 г., изм. и доп. с решение на Управителния съвет ЕЮП с Протокол № 12 от 25.05.2017 г., които изменения са влезли в сила от 02.06.2017 г., изм. и доп. с решение на Управителния съвет на ЕЮП с Протокол №15 от 21.03.2019г., които изменения са влезли в сила на 21.03.2019г.