Структура на арбитражния съд

 

Арбитражен съвет

Арбитражният съвет на Арбитражният съд се състои от: председател на съда, двама заместник – председатели и двама членове. Те се избират от Управителният съвет на ЕЮП за срок от пет години.

Председател

Председателят на Арбитражния съд представлява съда в страната и чужбина. В изпълнение на своите правомощия той издава разпореждания.
Председателят свиква заседание на Арбитражният съвет на съда и арбитражната колегия, отчита дейността на съда пред арбитражната колегия и УС на ЕЮП, изпълнява решенията на Арбитражният съвет и функциите, предвидени в правилниците на Арбитражния съд.

Арбитри

Арбитрите се вписват и заличават от листата на арбитрите с решение на Арбитражният съвет на съда. Вписването става за срок от пет години. Арбитражният съвет може да вписва в листата нови арбитри в течение на петгодишния срок.
За спорове между страни с местожителство или седалище в Република България (вътрешни дела) се води отделна листа от тази за споровете, по които поне една от страните е с местожителство или седалище в чужбина (международни дела).
Като арбитри могат да бъдат вписани дееспособни пълнолетни граждани, неосъждани за умишлено престъпление от общ характер, с юридическо образование, с високи морални качества, които познават вътрешните и международните стопански отношения и правото, което ги урежда, с най-малко 8 години професионален стаж.
Арбитрите по всяко дело попълват декларации за безпристрастност и независимост, които се изпращат на страните по делото.
Арбитрите образуват арбитражна колегия.

Секретариат

Секретариата на Арбитражния съд се състои от секретари и други длъжностни лица, назначени от Председателя на съда.
Секретарите на Арбитражния съд трябва да владеят писмено и говоримо най-малко един от европейските езици.
Секретарите на съда организират деловодството, водят кореспонденцията на съда и извършват онези действия по делата, които са им възложени от правилниците.