Списък на арбитрите по вътрешни дела

 

Арбитър Тасев

Симеон Владимиров Тасев е роден през 1943 г. в гр. Перник.

Завършил е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” през 1968 г. През 1970 г. работи като младши съдия в Кюстендилския окръжен съд, а през 1971 г. става районен съдия в гр. Пещера и ръководител на съда. Академичната си работа започва като асистент, впоследствие и старши асистент в СУ „Св. Климент Охридски”. Членува в Съвета по законодателство към Министерство на правосъдието в продължение на повече от 10 години. През 1995 г. е избран за доцент, а през 2006 г. за професор в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство.
Натрупал е 45 години трудов стаж, от които 40 години са по специалността.
Автор е на десетки публикации, в това число монографии, учебници, статии и други.Специализирал е във Франция.

Арбитър Пенов

Сашо Георгиев Пенов е роден през 1960 г. в гр. Монтана.

Завършил е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” през 1986 г. През 1996 г. придобива образователната и научна степен доктор по право. През 2000 г. е избран за доцент, а през 2012 г. – за професор към ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е зам. декан на ЮФ при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и зам. декан на Стопанско-юридически факултет при ВТУ. От 2011 г. до момента е декан на ЮФ при СУ „Св. Климент Охридски”. Изнася лекции по „Банково право”, „Финансово право”, „Данъчно право” и „Международно данъчно право”. Бил е член  и председател на Правния съвет при Президента на Република България и Председател на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания в периода 2002-2008 г. Автор е на десетки публикации, в това число книги, учебници, студии и статии. Специализирал е в Австрия, Гърция, САЩ и неколкократно в Германия. Член е на Съюза на юристите в България.

доц. д-р Красимир Димитров
Година на раждане: 1967
Професия: преподавател в РУ „А. Кънчев”, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“
Степен: доцент доктор по право
Специалност: Гражданско и семейно право
Местожителство: град София
Език: френски, испански

проф. д-р Цветан Сивков
Година на раждане: 1960
Професия: преподавател и декан на ЮФ на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“
Степен: професор доктор по право
Специалност: Административно право и процес
Местожителство: град В. Търново
Език: немски

проф. д-р Габриела Белова 
Година на раждане: 1969
Професия: преподавател в ЮФ на ЮЗУ „Неофит Рилски“
Степен: професор доктор по право
Специалност: право на Еврпейския съюз, Международно право
Местожителство: София
Език: английски и руски

проф. д-р Янка Тенева Тянкова
Година на раждане: 1964
Професия: преподавател във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, специалност Право; адвокат
Степен: доктор по научна специалност „Гражданско и семейно право“
Специалност: Търговско право, търговска несъстоятелност, медиация, клинично обучение
Местожителство: град Велико Търново
Език: руски, английски

доц. д-р Живко Драганов 
Година на раждане: 1973
Професия: преподавател към катедра „Частноправни науки“ на ЮФ на УНСС по дисциплините „Право на интелектуална собственост“ и „Право на Европейския съюз“
Специалност: Изобретателско, авторско и патентно право
Местожителство: град София
Език: английски

доц. д-р Таня Градинарова
Година на раждане: 1961
Професия: доцент по граждански процес в ЮФ на РУ „Ангел Кънчев“, правен консултант, старши асоцииран адвокат
Степен: доцент доктор по право
Специалност: Гражданско процесуално право
Местожителство: град София
Език: английски, руски и немски

Анастас Геoргиев
Година на раждане: 1969
Професия: гл. асистент по гражданско и семейно право в ЮФ при РУ „А. Кънчев“
Специалност: Търговско, облигационно и кооперативно право
Местожителство: град Русе
Език: руски

гл. ас. д-р Христина Атанасова
Година на раждане: 1979
Професия: гл. асистент във ВУЗ
Степен: доктор по право; магистър по застраховане
Специалност: Застрахователно право, Право на интелектуална собственост
Местожителство: град София

Ивайло Данов
Година на раждане: 1967
Професия: адвокат
Специалност: гражданско и административно право
Местожителство: град София
Език: английски и руски език

Савин Ковачев
Година на раждане: 1961
Професия: консултант по инфраструктурни проекти
Степен: магистър по право
Специалност: Административно и вещно право
Местожителство: град София
Език: френски, руски и английски

Володя Златев
Година на раждане: 1975
Професия: изпълнителен директор на Българска федерация Бадминтон; юридически експерт по проекти
Степен: магистър по право
Специалност: Гражданско и търговско право; спортно право
Местожителство: град София
Език: английски и руски

Милена Миткова
Година на раждане: 1972
Професия: адвокат
Специалност: Търговско и вещно право
Местожителство: град София
Език: английски

Станислава Ботова
Година на раждане: 1977
Професия: адвокат
Степен: магистър по право, дипломиран медиатор
Специалност: Гражданско, търговско право, решаване на спорове
Местожителство: град София
Език: английски

Калин Костов
Година на раждане: 1978
Професия: адвокат
Специалност: Гражданско и търговско право
Местожителство: град Свищов
Език: английски

Катя Гигова
Година на раждане: 1978
Професия: адвокат
Специалност: Гражданско и търговско право
Местожителство: град София
Език: английски

Стоян Николов
Година на раждане: 1978
Професия: адвокат
Специалност: Гражданско и търговско право
Местожителство: град София
Език: руски, английски

Иванка Митева-Ангелова
Година на раждане: 1979
Професия: адвокат
Специалност: Гражданско, вещно, търговско право
Местожителство: град Пловдив
Език: английски

Павлин Стоев
Година на раждане: 1984
Професия: адвокат
Степен: магистър по право
Специалност: Гражданско право, административно право, трудово право, облигационно право, търговско и дружествено право
Местожителство: град София
Език: английски, френски

Жени Радкова
Година на раждане: 1987
Професия: адвокат
Специалност: Търговско право
Местожителство: град София
Език: английски, испански

Антония Петрова
Година на раждане: 1984
Професия: управител на консултантска фирма за финансови и инвестиционни консултации
Степен: магистър по право, бакалавър МИО
Специалност: Гражданско, търговско, банково и финансово право, ценни книжа и капиталови пазари, международно частно право
Местожителство: град София
Език: английски, руски

Ирина Груева
Година на раждане: 1987
Професия: юридически експерт по управление на недвижими имоти
Степен: магистър по право
Специалност: Вещно право, международно частно право
Местожителство: град София
Език: френски и английски

Мадлена Иванова
Година на раждане: 1987
Професия: юрисконсулт
Степен: магистър по право
Специалност: Гражданско и търговско право
Местожителство: град София
Език: английски

Венета Груева
Година на раждане: 1988
Професия: юрисконсулт
Степен: магистър по право
Специалност: Авторско право, търговско право, гражданско право
Местожителство: град София
Език: френски и английски

Невина Агушева
Година на раждане: 1973
Специалност: Гражданско и търговско право
Местожителство: град Смолян
Език: английски

Деница Джугданова
Година на раждане: 1987
Професия: старши юрисконсулт
Степен: магистър по право
Специалност: Гражданско право, обществени поръчки
Местожителство: град София
Език: английски

Златина Михайлова – Карова
Година на раждане: 1974
Професия: ръководител звено в НИС на СУ
Степен: магистър по право
Специалност: Интелектуална собственост, индустриални отношения, международно право, общинска собственост, публично-частни партньорства
Местожителство: град София
Език: английски, руски и сърбо-хърватски

Марчела Ивова Помакова
Година на раждане: 1990
Професия: юрисконсулт
Степен: магистър по право
Специалност: Облигационно право, събиране на вземания
Местожителство: град Русе
Език: английски

Михаела Валентинова Христова
Година на раждане: 1979
Професия: адвокат
Степен: магистър по право
Специалност: Гражданско право, търговско право, право на интелектуалната собственост, конкурентно право
Местожителство: град София
Език: английски, руски

Стефка Димитрова Чакърова
Година на раждане: 1978
Професия: адвокат
Степен: магистър по право, дипломиран медиатор
Специалност: Гражданско, търговско и облигационно право
Местожителство: град София
Езици: английски, гръцки

Ваня Пълова
Година на раждане: 1985
Професия: адвокат
Степен: Магистър по право
Специалност: Гражданско и търговско право
Местожителство: град София
Език: английски

Анна Николова
Година на раждане: 1979
Професия: асистент в катедра Частноправни науки при ЮФ на РУ А. Кънчев
Степен: доктор по право
Специалност: Гражданско и търговско право
Местожителство: град Русе
Език: английски, руски

Веселин Христов
Година на раждане: 1976
Професия: юрисконсулт
Степен: магистър по право
Специалност: Финансов лизинг, банково и търговско право
Местожителство: град София
Език: английски

Марина Едрева
Година на раждане: 1978
Професия: адвокат
Степен: магистър по право
Специалност: Търговско и облигационно право
Местожителство: град София
Език: английски, немски, чешки

Александър Андреев
Година на раждане: 1967
Професия: гл.ас.д-р по Международно частно право при НБУ, лектор по Конкурентно право на Европейския съюз и по Право на чуждестранните инвестиции при НБУ, адвокат към Софийска адвокатска колегия
Степен: доктор по международно частно право
Специалност: международно частно право, търговско право, гражданско право – обща част и облигационно право
Местожителство: София
Език: Италиански и испански езици

Желязко Йолов
Година на раждане: 1968г.
Професия: Адвокат
Степен: Магистър по право
Специалност: Гражданско, търговско и международно частно право
Местожителство: гр. София
Език: Английски и Руски

Емил Руженов
Година на раждане: 1952г.
Професия: Юрист
Степен: доктор по право
Специалност: Търговско право
Местожителство: гр. София
Език: Руски

Д-р Благой Златанов
Година на раждане: 1977г.
Професия: преподавател (асистент) в ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ по дисциплината „Търговско право“, адвокат, синдик
Степен: доктор по право
Специалност: Гражданско и семейно право, Търговско право
Местожителство: гр. Велико Търново
Език: английски, немски, руски и латински

Снежинка Стойкова
Година на раждане: 1973
Професия: Адвокат
Степен: Магистър по право
Специалност: Гражданско право
Местожителство: София
Език: немски, английски и руски

Ани Александрова
Година на раждане: 1982
Професия: Адвокат
Специалност: Гражданско право, Транспортно право и Търговско право
Местожителство: София
Език: английски и испански

Христиан Митев
Година на раждане: 1980
Професия: Адвокат
Степен: Магистър по право
Специалност: Гражданско право, Авторско право и сродни права и Административно право
Местожителство: Бургас
Език: английски и руски