Предимства на арбитражното производство

 

Арбитражът като алтернативен способ за разрешаване на правни спорове предлага предимствата, които на този етап липсват при държавното правораздаване, което го прави и все по-често предпочитания метод в динамични сфери като търговските отношения (бизнес отношенията).

Арбитражът е по-икономичният път за постигане на яснота по две направления – време и пари.

Арбитражното производство е несравнимо по-бързо, от една страна, защото арбитрите сами се обвързват с кратки срокове, и от друга – то е едноинстанционно. Веднъж постановено, решението се ползва със сила на пресъдено нещо и изпълнителна сила и може да бъде атакувано само по исков ред. Правна основа, обезпечаваща изпълнението на арбитражните решения в чужбина, дори в по-висока степен от изпълнението на решенията на държавните съдилища, е Конвенцията за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, известна още като Нюйоркската конвенция.

Арбитражното производство е по-евтино. За разлика от съдебната такса, която е постоянно закрепена на 4% от стойността на иска, при арбитража с увеличаване на иска този процент намалява. По-краткият процес предполага и ангажиране на адвокати за по-малко време, ако въобще страните изберат да се ползват от такива. Същото важи и за вещи лица, преводачи и други.

Докато съдебният процес по правило е публичен, арбитражът е конфиденциален, и това е една реална предпоставка да бъде избегнато влошаване на отношенията между страните.

В частност международният арбитраж е средство, с което се елиминират притесненията, които изправната страна би имала по повод воденето на дело срещу неизправната страна в чужбина. Притеснения, породени от непознаването на чуждата юрисдикция, неудобствата свързани с пътувания, осигуряване на защита и неизбежно съпровождащите ги разходи по един дълъг процес.

За арбитража се говори като за връх на диспозитивното начало, тъй като представлява доброволно, договорно, частно правораздаване. Освен това, страните участват в конституирането на решаващия орган чрез избора на арбитри. Ангажирането на арбитри, които са специалисти по правната и предметна страна на спора осигурява по-компетентното му разрешаване. Ако страните решат, те разполагат с възможността да договорят дори самата арбитражна процедура, така че да я приспособят към своите нужди.

И не на последно място, тъй като страните доброволно са се подчинили на арбитража, вероятността да запазят деловите си отношения добри е много по-голяма.