Компетентност на арбитражния съд

Арбитражният съд при Европейска юридическа палата решава имуществени граждански и търговски спорове, както и спорове за попълване на празнини в договори или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, независимо от това дали седалището или постоянният адрес на една от страните се намира на територията на Република България.Спорове за вещни права или владение върху недвижими имоти, искове за издръжка, както и спорове по трудови правоотношения не могат да бъдат предмет на разглеждане и решаване от АС.АС разглежда и решава посочените спорове, ако те са му възложени с арбитражно споразумение. Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено. То може да се съдържа и в разменени между страните писма, оферти или друга кореспонденция в писмен вид или по електронен път по реда на Закона за електронния подпис.Арбитражният съд се произнася за своята компетентност. Възражението, че АС не е компетентен, трябва да бъде направено най-късно с отговора на исковата молба. По-късно възражение за некомпетентност може да се уважи, ако е налице уважителна причина за закъснението. По възражението за некомпетентност АС се произнася с определение или с решение по делото.