Етични правила за поведение на арбитрите на Арбитражния съд при Европейска юридическа палата

 

 

ПРЕАМБЮЛ

Арбитражът като алтернативен способ за разрешаване на правни спорове се налага като все по-често предпочитан метод и вече формира съществена част от правораздавателната система, на която обществото разчита за справедливост и навременност. Поради това, лицата в качеството на арбитри поемат сериозна отговорност както към обществеността, така и към страните по един процес. Тази отговорност включва професионализъм и подобаващо поведение на арбитрите в процеса на разглеждане и решаване на арбитражните дела, висок стандарт за поведението им в обществото и личното им поведение, както и даване на рамка за очакванията на страните, които се обръщат към Арбитражния съд при Европейска юридическа палата (“АС при ЕЮП”) за защита на своите права.

Настоящите етични правила за поведение на арбитрите (“Етични правила”) се прилагат по отношение на арбитрите на АС при ЕЮП. Те имат за цел да служат като ръководство и да подпомагат професионализма и качеството на работата на арбитрите; да утвърждават принципа за справедливост и безпристрастност на арбитражния процес; да издигат общественото доверие в арбитражния способ за разрешаване на правни спорове по принцип и конкретно на АС при ЕЮП.

Етичните правила не са ръководство, което предписва всички действия на арбитрите в тяхната сложна и деликатна дейност. Те описват обща рамка на приемливо поведение в ситуации, които имат значими социални и етични последици.

 

РАЗДЕЛ І

Основни положения

Чл. 1. (1) При осъществяване на дейността си арбитрите са независими и са длъжни да действат честно и безпристрастно, като се подчиняват единствено на Конституцията, международните договори, по които Република България е страна, законите и вътрешното си убеждение.
(2) Арбитрите спазват правилата за поведение в професионалната си дейност, в обществените си прояви и в личния си живот.
(3) Недопустимо е арбитрите да има какъвто и да е личен интерес от изхода на делата, в разглеждането и решаването на които участва.
Чл. 2. За избягване на всякакви съмнения относно наличието на независимост и безпристрастие на арбитъра, респ. липсата у него на интерес от изхода на делото, не се допуска:
1. участие като арбитър на лице, което е страна по делото, представител на страна по делото, роднина на страна по делото или на нейни представители; не се допуска участие като арбитър в случаите, както и когато представител на една от страните и арбитър работят в едно и също адвокатско дружество или друга форма на сдружаване на адвокати;
2. участие на арбитри, които помежду си са свързани с родствени връзки;
3. участие на арбитри, които преди определянето им за арбитри по конкретно дело са давали правни съвети или са имали отношение към икономическата дейност на страна по това дело във връзка с правоотношенията, които изцяло или отчасти са предмет на делото;
4. участие на арбитри, които са били свидетели, частни оценители или експерти;
5. участие на арбитри, които имат общи права, общи задължения или други общи интереси (обща работа по трудови или консултантски правоотношения) със страна по делото или нейни представители.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Правила за професионално поведение на арбитрите

Чл. 3. (1) При приемането на избора или на назначаването си арбитрите са длъжни да разкрият всички обстоятелства, които при една добросъвестна и обективна преценка биха могли да предизвикат съмнения относно тяхната независимост и безпристрастие.
(2) Арбитрите имат задължението по ал. 1 и в случаите, когато обстоятелствата, които могат да породят съмнение относно тяхната независимост и безпристрастие настъпят след определянето им като арбитри.
(3) Арбитрите се запознават с настоящите Етични правила при включването им в Регистъра на арбитрите на АС при ЕЮП и удостоверяват това с писмена Декларация – съгласие. При приемането на избора или на назначаването си по конкретно дело, арбитрите попълват декларация за независимост и безпристрастие, която се довежда до знанието на страните по делото.
(4) Нарушаването на задълженията по този член се квалифицира като неспазване на Етичните правила, дори когато недекларираните обстоятелства не обосновават отвод на арбитъра.
Чл. 4. Арбитрите приемат да участват в решаващия състав по дадено дело ако отговарят на следните условия:
– независими са и са способни да изпълнят задълженията си безпристрастно;
– разполагат с познания, опит и компетентност, необходими за разрешаването на спорните въпроси;
– разполагат с достатъчно време, така че да могат да разгледат делото, в рамките на предвидените с Правилника на АС при ЕЮП срокове.
Чл. 5. (1) Арбитрите следва да третират страните като равнопоставени, като се въздържат от действия, които биха могли да породят съмнения относно тяхната обективност.
(2) В хода на арбитражното производство арбитрите са длъжни да третират насрещните страни по спора, техните представители, свидетелите и другите участници в производството любезно и с уважение.
(3) При или по повод изпълнение на служебните си задължения арбитрите нямат право да искат и/или приемат пряко или непряко каквито и да било облаги (услуги, подаръци и други ползи) от страна по делото, нейни представители или трети лица.
(4) Арбитрите следва добросъвестно да изпълняват служебните си задължения, като полагат необходимото за спазване на принципа за бързина на арбитражното производство.
(5) Отношенията между колегите-арбитри, секретари и други служители в АС при ЕЮП се основават на сътрудничество, разбиране и уважение.
Чл. 6. При оформяне на становище по въпросите, по които се произнасят в хода на делото, както и при постановяване на крайния акт на производството, арбитрите не бива да допускат да им повлияват външен натиск, страх от критика или друго притеснение.
Чл. 7. (1) Арбитрите са длъжни да не разгласяват по какъвто и да било начин информация, която им е станала известна във връзка с разглеждането и решаването на делата и да пазят търговските тайни на страните.
(2) Арбитрите са длъжни да пазят в тайна обсъжданията на членовете на решаващия орган по всякакви въпроси, свързани с делото.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

Правила за поведение в общественото пространство

Чл. 8. В отношенията си с публичноправни органи и институции, с неправителствени организации и медиите арбитрите:
– се ръководят от чувство на отговорност;
– спазват принципа за поверителност на арбитражното производство и не обсъжда висящи и приключени арбитражни дела на АС при ЕЮП;
– във всички случаи съдейства за издигане на престижа на АС при ЕЮП.
Чл. 9. При спазване на настоящите правила арбитрите могат да съдействат за усъвършенстване на правния ред и подобряването на правната среда в Република България чрез изразяване на становища и участие в дискусии; изнасяне на лекции, публикуване на общо популярни и научни трудове, участие в радио и телевизионни предавания и други.
Чл. 10. При сериозно нарушаването на настоящите правила Арбитражната колегия може да предложи на УС на ЕЮП заличаване на арбитър от Регистъра на арбитрите.

Настоящите Етични правила са приети от Управителния съвет на сдружение „Европейска юридическа палата” с Протокол № 1 от 04.06.2012 г. и са влезли в сила на същата дата.